IMERSJOSKOP

Imersjoskop to przyrząd o bardzo dużej zdolności rozdzielczej, większej niż mikroskop optyczny. Wyposażony w szklany pojemnik wypełniony cieczą imersyjną, pozwalający na prowadzenie obserwacji w układzie horyzontalnym (poziomym). Dzięki umieszczeniu kamienia w cieczy o zbliżonym współczynniku załamania światła uzyskujemy rzeczywisty obraz inkluzji i jej położenia w kamieniu przy jednoczesnym wyeliminowaniu niekorzystnych zjawisk optycznych. Możemy również określać współczynnik załamania światła.