Mgr inż. Edward Rakowicz

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, posiada tytuł Gemmologa Dyplomowanego PTGem oraz tytuł Członka Fachowego Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego.

Edward Rakowicz – gemmolog z wyboru i zamiłowania

Edward Rakowicz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1963 r. na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. W 1982 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie normalizacji i jakości na Politechnice Poznańskiej. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, posiada tytuł Gemmologa Dyplomowanego PTGem oraz tytuł Członka Fachowego Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego.

Mgr inż. Edward Rakowicz po ukończeniu studiów wyższych w 1963 r. w Warszawie, przenosi się do Poznania, gdzie po ukończeniu studiów podyplomowych podejmuje pracę w Zakładzie Teletechnicznym zajmującym się technicznymi aspektami telekomunikacji. Zakres wykonywanej pracy obejmował głównie problematykę standaryzacji i kontroli jakości. W tym też kierunku uzupełnia swoje wykształcenie na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej. Jednak rygory, które ze względu na rodzaj produkcji obowiązywały w tym zakładzie nie sprzyjały podejmowaniu jakichkolwiek prac własnych o charakterze innowacyjnym, dlatego też po kilku latach przenosi się do poznańskiego oddziału Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów „Polsrebro”. Kierując tam w latach 1983-92 Pracownią Gemmologiczną zajął się problematyką klasyfikacyjną i kontroli jakości wyrobów z metali i kamieni szlachetnych. Mając do dyspozycji dobrze wyposażoną pracownię, dostosowuje dla potrzeb kontroli odbioru jakościowego kamieni i wyrobów, mało znane wówczas w przemyśle zdobniczym, metody fizykochemiczne wykorzystujące dla celów diagnostycznych istnienie związków pomiędzy właściwościami fizycznymi i chemicznym,i a ich wewnętrzną strukturą i składem chemicznym.

~

Na podstawie powyższych opracowań oparto w tamtych latach odbiór jakościowy kamieni szlachetnych w jednostkach handlowych i usługowych Zakładu Wyrobów z Metali Szlachetnych w Poznaniu. Za całokształt prac autorskich przy opracowaniu w/w zagadnień oraz opracowaniu zasad wyceny oszlifowanych diamentów otrzymał nagrodę specjalną od dyrektora Kombinatu „Polsrebro” w Warszawie.

W latach 1991-93 uzyskał dyplom w zakresie znawstwa kamieni szlachetnych (diamentów, kamieni kolorowych i pereł), wydany przez Niemieckie Centrum Szkolenia Gemmologów w Idar-Oberstein. W latach 1993-2001 był rzeczoznawcą ds. jubilerstwa i gemmologii w Przedsiębiorstwie Handlowym „Jubiler” Sp. z o.o. w Poznaniu. Pod koniec 2001 r. przeszedł na emeryturę, ale dalej pozostał aktywny zawodowo.

W 2002 r. został powołany na rzeczoznawcę ds. jakości wyrobów jubilerskich i kamieni szlachetnych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu. W związku z tym jest powoływany przez prokuraturę i sądy oraz komorników sądowych na biegłego w celu wydania opinii dotyczących wartości handlowej wyrobów jubilerskich. Z jego wiedzy specjalistycznej korzystają również Rzecznicy Konsumentów i Sąd Konsumencki przy rozstrzyganiu spraw spornych w zakresie jakości wyrobów i usług jubilerskich.

Mgr inż. Edward Rakowicz to pasjonat gemmologii doświadczalnej, ale też niestrudzony propagator szkolenia i nauczania opartego na eksperymencie. Od połowy lat 70. jest zapraszany do prowadzenia zajęć z zakresu jubilerstwa i gemmologii. W latach 1965-92 był wykładowcą przedmiotów zawodowych w zakresie złotnictwa i gemmologii w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (Poznań, Wrocław), centrali handlowej P.H. ”Jubiler”, izbach rzemieślniczych i cechach branżowych. Od kilku lat jest stałym wykładowcą Centralnego Ośrodka Kształcenia Gemmologów PTGem. W ramach zajęć fakultatywnych prowadzi również okolicznościowe wykłady z gemmologii dla studentów geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jest autorem lub współautorem licznych artykułów ważnych dla dziedziny jubilerstwa i gemmologii, zamieszczanych w różnych czasopismach branżowych, a także autorem skryptów opracowanych dla potrzeb szkoleniowych jubilerów w zakresie gemmologii.

~

Kolega Edward Rakowicz jest od 1988 r. członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego. Polskie Towarzystwo Gemmologiczne odznaczyło go złotą odznaką za całokształt pracy na rzecz PTGem oraz zasługi w krzewieniu wiedzy gemmologicznej. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu Głównego oraz Sekretarza Regionalnego w Poznaniu.

Od 2001 r. reprezentuje PTGem w Komitecie Technicznym ds. Jubilerstwa przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, gdzie bierze aktywny udział w pracach normalizacyjnych z zakresu jubilerstwa i gemmologii. Posiada zaszczytny tytuł Gemmologa Dyplomowanego PTGem oraz tytuł Członka Fachowego Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego.

Ze względu na swoje szczególne przymioty osobiste jest niezwykle ceniony w środowisku gemmologicznym.

 Nikodem Sobczak