Internetowa Tablica Ogłoszeniowa PTGem

Dostęp do tablicy pod adresem: to.ptgem.org.pl

Tablica jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników, zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Rejestracja w tablicy ogłoszeń

Prosimy zaproponować login/nazwę użytkownika dla konta

REGULAMIN ITO PTGem

Internetowa Tablica Ogłoszeniowa PTGem została stworzona głównie na użytek członków PTGem, jednak dopuszcza również korzystanie z niej osób lub firm z szeroko rozumianej branży jubilerskiej. Powszechne korzystanie z ITO PTGem ma na celu umożliwienie członkom PTGem szerokiego dostępu do polskiego rynku jubilerskiego związanego z wymianą handlową (kupno-sprzedaż diamentów, kamieni szlachetnych, biżuterii, metali szlachetnych itp.).

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.1. Użytkownikami mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.2. Rejestracji może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw ITO PTGem i obowiązków Użytkownika. W celu rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w ITO PTGem (login) oraz hasła.

1.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Użytkownik może korzystać z ITO PTGem na warunkach określonych w regulaminie.

1.4. ITO PTGem może uzależnić rejestrację lub korzystanie z platformy przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych.

1.5. W wyniku prawidłowej rejestracji ITO PTGem tworzy dla Użytkownika konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu nazwy i hasła (logowanie).

1.6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom.

1.7. ITO PTGem zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone.

II. TRANSAKCJE

2.1. ITO PTGem umożliwia Użytkownikom zawieranie dwustronnych umów sprzedaży towarów na zasadach kojarzenia partnerów biznesowych określonych w regulaminie.

2.2. ITO PTGem nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje efektu końcowego transakcji.

2.3. W celu wystawienia towaru w transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis wypełniając dostępny na stronie platformy formularz sprzedaży.

2.4. Poprzez wystawienie towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta transakcja.

2.5. Opis towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności jakości towaru.

2.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

2.7. Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj towaru (diamenty, biżuteria, metale).

2.8. Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Sprzedający zobowiązany jest udostępnić Kupującemu dane osobowe, teleadresowe, nr konta bankowego oraz inne dane niezbędne do jego identyfikacji.

2.9. Użytkownik bierze udział w transakcji poprzez złożenie oferty kupna. Z chwilą złożenia oferty kupna Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2.10. Podczas trwania transakcji Użytkownicy mogą zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na ITO PTGem.

2.11. Niezwłocznie po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z oferty, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

2.12. Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt w terminie 24 godzin od potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z oferty.

2.13. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

III. ROLA ITO PTGem

3.1. ITO PTGem nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach ITO ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

3.2. ITO PTGem w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.

3.3. ITO PTGem nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

3.4. ITO PTGem może usunąć lub zawiesić Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź szkodzą ITO PTGem.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach ITO PTGem powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4.2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących ITO PTGem (np. logo PTGem).

V. SYSTEM KOMENTARZY

5.1. W ramach ITO PTGem Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy, który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu transakcji i realizacji umowy.

5.2. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających ITO PTGem.

5.3. Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej Transakcji oraz wynikającej z niej umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.

5.4. Komentarz w formie opisowej może być pozytywny, negatywny albo neutralny.

Komentarz powinien być zredagowany w czytelny sposób i nie może zawierać: wulgaryzmów, danych kontaktowych Użytkowników (imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji), adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym.

5.5. Po unieważnieniu komentarza nie jest możliwe ponowne skomentowanie tej samej Transakcji.

5.6. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkowników poprzez podwyższanie liczby pozytywnych komentarzy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe ITO PTGem zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

6.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od ITO PTGem w związku z korzystaniem z platformy. Otrzymane od ITO PTGem informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna-sprzedaży.

6.4. ITO PTGem może zmienić Regulamin, przy czym Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

Jesteś zalogowany do serwisu, dostępne działania: Wylogowanie | Zmiana hasła